Jsem odborník

Nabízíme podporu dětem, mladým lidem i celým rodinám z Prahy a blízkého okolí.

Program Ve dvou se to lépe táhne pro děti a mladé ve věku 12 – 26 let

Mentoringový program s preventivním, podpůrným a rozvojovým působením pro ohrožené děti a mládež z Prahy a blízkého okolí. Rodičům zapojených klientů nabízíme individuální podporu formou konzultací a rodičovské skupiny.

Cílem programu je posilovat dovednosti mladých lidí, rozvíjet jejich samostatnost a poskytovat podporu v náročných situacích, a to pomocí vrstevnického vztahu s dobrovolníkem – mentorem. Dvojice se pravidelně vídá a je vedena pracovníkem organizace. Dobrovolníci – mentoři (18-30 let) procházejí výběrovým řízením a jsou školeni pro zvládání náročných situací.

Dvojice podporujeme volnými vstupy a tipy, co společně mohou zažívat a zkoušet, stěžejní však zůstává vzájemné povídání a navazování vrstevnického vztahu. Pro rodiče a zákonné zástupce je k dispozici poradkyně, která je s rodiči v kontaktu v úvodu zapojení do programu a pak minimálně 1x za půl roku.

LETÁK_VE dvou_rodiče
LETÁK_VE dvou_mladí

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ze znevýhodněného prostředí, který aktuálně řeší problémy především v oblastech:

Vztahy – vztah k okolí

Navazování vztahů s vrstevníky, přijímání autority, navazování zdravých partnerských vztahů, orientace v mezilidských vztazích – otázka hranic – co si mohu dovolit k druhým a druzí ke mně, komu a jak se mohu otevřít, otázka šikany a agresivního chování) – vztah k sobě samému (hledání vlastní identity, samostatné rozhodování, nízké sebevědomí a sebedůvěra, hledání svého místa ve světě a jiné problémy s přijetím sebe sama

Rodina

Nerespektování role rodiče, neshody se sourozenci, výchovné problémy, útěky z domova, lhaní, krádeže, potíže v neúplných nebo nově strukturovaných rodinách, specifické problémy dětí žijících mimo vlastní rodinu (ústavní výchova, pěstounská péče)

Volný čas

Mladí lidé, kteří se nemohou, nechtějí nebo neumí zapojit do běžných volnočasových aktivit, upřednostňují pasivní trávení volného času (nadměrné trávení času na sociálních sítích, u počítačových her, toulání, setkávání se s rizikovou partou, experimenty s návykovými látkami, vandalismus)

Škola (profese, zaměstnání)

Nízká motivace ke vzdělání a riziko předčasného ukončení školní docházky, nezodpovědný přístup k povinnostem, záškoláctví, problémy s učením, potíže při volbě školy a hledání pracovního uplatnění, problematické vztahy se spolužáky, nerespektování autority učitele

Začlenění se do společnosti

Problémy s přijetím společenských norem včetně zásad slušného chování, problémy v praktických dovednostech, nedostatečné porozumění souvislostem a následkům svého jednání, neobratnost v komunikaci (umění vyjádřit, co potřebuji, umění naslouchat druhým, schopnost řešit konflikty nenásilnou cestou).

Požadavky ke vstupu do programu

 • věk 12 – 26 let (při vstupu do programu)
 • u klientů do 15let požadujeme souhlas zákonného zástupce; 15-18let ho preferujeme
 • pobyt v Praze a nejbližším okolí (kraj hl. m. Praha)
 • pochází ze znevýhodněného prostředí
 • aktuálně řeší problémy v oblastech uvedených výše
 • je schopen samostatného pohybu po městě
 • je schopen komunikovat v českém jazyce
 • program je zaměřen pouze na osoby s lehkou formou případného zdravotního postižení a psychiatrické dekompenzace, zájemce s těžšími,
  formami odkazujeme na jiné programy
 • není aktuálně závislý na alkoholu ani jiných omamných látkách
 • nepředstavuje nebezpečí pro zdraví dobrovolníka
 • má dostatečné časové možnosti pro účast v programu (min. 2 až 3 hod. týdně/6 měsíců)
 • jeho vstup je dobrovolný a stvrzený písemnou dohodou (kontrakt a informovaný souhlas)
 • podmínkou vstupu do programu je absolvování úvodního rozhovoru

Cíle programu

Děti, dospívající a mladí dospělí budou mít díky zapojení do mentoringového programu zdravý vztah k sobě samým i k druhým a budou schopni řešit obtížné situace samostatně.

Dílčí cíle:

1. Ve vztahu ke klientům

 • posilovat silné stránky klienta a rozvíjet jeho sociální kompetence
 • vytvářet bezpečný zkušební prostor pro rozvoj zdravého vztahu s dobrovolníkem v době dospívání a dozrávání
 • podporovat klienta v hledání jeho vlastních zdrojů v přirozeném prostředí
 • podporovat klienta v odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 • posilovat jeho sebevědomí a zlepšovat subjektivní prožívání
 • poskytnout možnost zažívat přijetí, podporu, blízkost, důvěru, otevřenost, bezpečí
 • otevírat klientovi nové obzory a možnosti řešení konfliktů, problémových životních situací
 • nabízet nové alternativy trávení volného času
 • podporovat klienta v aktivním přístupu k volbě vhodné střední nebo vysoké školy
 • pomáhat klientovi zorientovat se v kontaktu s institucemi a na trhu práce

2. Ve vztahu k členům rodiny

 • posilovat silné stránky rodiče (zák. zástupce)
 • posilovat rodičovské kompetence
 • podporovat vzájemnou komunikaci klienta a rodiče
 • pomáhat snižovat riziko konfliktů mezi klientem a rodičem
 • nabízet návazné služby podle potřeb klienta a rodiče

3. Ve vztahu k dobrovolníkům

·           Rozvíjet osobnost dobrovolníků v oblasti sociálních, komunikačních a organizačních dovedností
·           Vytvořit bezpečný prostor pro sebepoznání a sebereflexi dobrovolníků
·           Posílit společenskou odpovědnost a angažovanost dobrovolníků

Forma spolupráce

Spolupráce probíhá v rámci každotýdenního pravidelného kontaktu klienta s dobrovolníkem a pravidelným plánováním a hodnocením spolupráce na rozhovorech s pracovnicí – koordinátorkou mentoringového vztahu.

Pracovník zajišťuje odbornou podporu – všechny obtíže, které se na schůzkách dvojice objeví, řeší s dobrovolníkem nebo přímo s klientem. Stejně tak všechny další problémy vyžadující odbornou znalost.

Pro více informací kontaktujte vedoucí programu Silvii Novotnou na e-mail novotna@lata.cz či na čísle +420 775 621 361.

Program Rodina k sobě – podpora pro rodiny

Program Rodina (k) Sobě  poskytuje sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) a je sociální službou definovanou § 65 zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je zařazena mezi služby sociální prevence. Služba je poskytována zejména v terénu, tzn .je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Služba je určena rodinám alespoň s jedním dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Zákonem jsou definované následující základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena?

Služba poskytuje pomoc a podporu rodinám z Prahy a nejbližšího okolí (v dojezdovém čase do 45min od sídla organizace) s alespoň jedním dítětem ve věku od 9-ti do 26-ti let, přičemž ve věku od 18ti do 26ti let pouze pokud jde o dítě nezaopatřené nebo žijící ve společné domácnosti, které se ocitly v náročné životní situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. Rodinám, se kterými není možné v rámci služby spolupracovat, nabízíme doporučení na jiné osvědčené organizace.

Co je cílem služby?

Cílem programu je pomoci rodině vytvořit a zachovat bezpečné, podnětné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dítěte prostřednictvím aktivizace vnitřních a vnějších zdrojů rodiny. V rámci programu probíhá zejména:

 • posílení kompetencí všech členů rodiny
 • posílení zodpovědnosti zapojených členů
 • zapojení a aktivizace členů širší rodiny
 • stabilizace situace v rodině
 • návrat rodiny do stavu, kdy již vlastní problémy a překážky rodina zvládne řešit sama

Jakým způsobem se mohou rodiny do služby zapojit?

Rodina nás kontaktuje sama, případně za podpory další osoby. První kontakt probíhá zpravidla telefonicky, příp. emailem. K jednání se zájemcem o službu jsou oprávněni sociální pracovníci programu, kteří vyberou klíčového pracovníka, se kterým si zájemce domluví termín prvního osobního setkání, tzv. Úvodní rozhovor.

Jakým způsobem je služba poskytována?

Sociálně aktivizační službu lze poskytovat pouze na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a organizací Lata.

Pokud se uživatel po třech zkušebních setkáních rozhodne pokračovat v zapojení, navazují osobní setkávání v přirozeném prostředí rodiny (min. 50% setkání), zpočátku obvykle 1x za týden. Četnost setkání s rodinou vychází z aktuálních potřeb a situace v rodině, může být vyšší, při dlouhodobém provázení naopak nižší, min. však 1x za 3 týdny. V průběhu schůzek se obě strany opírají o definované individuální cíle klienta, které jsou průběžně specifikovány a upravovány dle aktuálních potřeb uživatele. Každé 3 měsíce probíhá tzv. Hodnotící rozhovor, který shrnuje a případně redefinuje stanovené individuální cíle.

Kdy je vhodné SAS využít nebo nabízet?

Službu je možné využít jako podpůrný nástroj v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, samozřejmě na přání či žádost rodiny. Služba je poskytována na základě dobrovolného zapojení zástupce rodiny.

Jak dlouho může klient službu využívat?

Služba je poskytována min. 6 měsíců a max. 2 roky.

Kolik poskytování služby stojí?

Služba je poskytována zdarma.

Pro více informací kontaktujte vedoucí programu Sylvii Kruml Singerovou na e-mail kruml.singerova@lata.cz či na čísle +420 608 360 035.

Jsme tu už 29 let

Podpora dospívajícím i rodinám

1 000 zapojených dobrovolníků