Program Ve dvou se to lépe táhne

Zpět

Pro odborníky

Cílová skupina programu
Program je určen pro ohrožené děti a mládež ve věku 12-26 let a jejich rodiny z Prahy a nejbližšího okolí.

Jde o mladého člověka ze znevýhodněného prostředí, který aktuálně řeší problémy především v oblastech:

· Vztahy – vztah k okolí (navazování vztahů s vrstevníky, přijímání autority, navazování zdravých partnerských vztahů, orientace v mezilidských vztazích – otázka hranic – co si mohu dovolit k druhým a druzí ke mně, komu a jak se mohu otevřít, otázka šikany a agresivního chování) – vztah k sobě samému (hledání vlastní identity, samostatné rozhodování, nízké sebevědomí a sebedůvěra, hledání svého místa ve světě a jiné problémy s přijetím sebe sama)

· Rodina – nerespektování role rodiče, neshody se sourozenci, výchovné problémy, útěky z domova, lhaní, krádeže, potíže v neúplných nebo nově strukturovaných rodinách, specifické problémy dětí žijících mimo vlastní rodinu (ústavní výchova, pěstounská péče)

· Volný čas – mladí lidé, kteří se nemohou, nechtějí nebo neumí zapojit do běžných volnočasových aktivit, upřednostňují pasivní trávení volného času (nadměrné trávení času na sociálních sítích, u počítačových her, toulání, setkávání se s rizikovou partou, experimenty s návykovými látkami, vandalismus)

· Škola (profese, zaměstnání) – nízká motivace ke vzdělání a riziko předčasného ukončení školní docházky, nezodpovědný přístup k povinnostem, záškoláctví, problémy s učením, potíže při volbě školy a hledání pracovního uplatnění, problematické vztahy se spolužáky, nerespektování autority učitele

· Začlenění se do společnosti – problémy s přijetím společenských norem včetně zásad slušného chování, problémy v praktických dovednostech, nedostatečné porozumění souvislostem a následkům svého jednání, neobratnost v komunikaci (umění vyjádřit, co potřebuji, umění naslouchat druhým, schopnost řešit konflikty nenásilnou cestou)

Požadavky ke vstupu do programu
Zájemce musí splňovat základní požadavky ke vstupu do programu:

·           věk 13-26 let (při vstupu do programu)
·           u klientů do 15let požadujeme souhlas zákonného zástupce; 15-18let ho preferujeme
·           pobyt v Praze a nejbližším okolí (kraj hl. m. Praha)
·           pochází ze znevýhodněného prostředí
·           aktuálně řeší problémy v oblastech uvedených výše
·           je schopen samostatného pohybu po městě
·           je schopen komunikovat v českém jazyce
·           program je zaměřen pouze na osoby s lehkou formou případného zdravotního postižení a psychiatrické dekompenzace, zájemce s těžšími,
formami odkazujeme na jiné programy
·           není aktuálně závislý na alkoholu ani jiných omamných látkách
·           nepředstavuje nebezpečí pro zdraví dobrovolníka
·           má dostatečné časové možnosti pro účast v programu (min. 2 až 3 hod. týdně/6 měsíců)
·           jeho vstup je dobrovolný a stvrzený písemnou dohodou (kontrakt a informovaný souhlas)
·           podmínkou vstupu do programu je absolvování úvodního rozhovoru

Cíle programu
Hlavním cílem programu je posílení psychosociálních dovedností a kompetencí mladých lidí pro zdravé fungování ve společnosti a minimalizace rizika jejich sociálního selhání a vyloučení.

Dílčí cíle:

1. Ve vztahu ke klientům

·           posilovat silné stránky klienta a rozvíjet jeho sociální kompetence
·           vytvářet bezpečný zkušební prostor pro rozvoj zdravého vztahu s dobrovolníkem v době dospívání a dozrávání
·           podporovat klienta v hledání jeho vlastních zdrojů v přirozeném prostředí
·           podporovat klienta v odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
·           posilovat jeho sebevědomí a zlepšovat subjektivní prožívání
·           poskytnout možnost zažívat přijetí, podporu, blízkost, důvěru, otevřenost, bezpečí
·           otevírat klientovi nové obzory a možnosti řešení konfliktů, problémových životních situací
·           nabízet nové alternativy trávení volného času
·           podporovat klienta v aktivním přístupu k volbě vhodné střední nebo vysoké školy
·           pomáhat klientovi zorientovat se v kontaktu s institucemi a na trhu práce

2. Ve vztahu k členům rodiny

·           posilovat silné stránky rodiče (zák. zástupce)
·           posilovat rodičovské kompetence
·           podporovat vzájemnou komunikaci klienta a rodiče
·           pomáhat snižovat riziko konfliktů mezi klientem a rodičem
·           nabízet návazné služby podle potřeb klienta a rodiče

3. Ve vztahu k dobrovolníkům

·           Rozvíjet osobnost dobrovolníků v oblasti sociálních, komunikačních a organizačních dovedností
·           Vytvořit bezpečný prostor pro sebepoznání a sebereflexi dobrovolníků
·           Posílit společenskou odpovědnost a angažovanost dobrovolníků

Forma spolupráce
Spolupráce probíhá v rámci každotýdenního pravidelného kontaktu klienta s dobrovolníkem a pravidelným plánováním a hodnocením spolupráce na rozhovorech se sociální pracovnicí – koordinátor mentoringového vztahu.

Sociální pracovník zajišťuje odbornou podporu – všechny obtíže, které se na schůzkách dvojice objeví, řeší s dobrovolníkem nebo přímo s klientem. Stejně tak všechny další problémy vyžadující odbornou znalost.

S rodičem je v pravidelném kontaktu sociální pracovnice – poradkyně pro rodiče.

Více informací Ve dvou – Informace o programu pro odborníky

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech