Jsem odborník

Zpět

Program Rodina (k) Sobě

Podpůrná individuální práce s rodinou

Co je to sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi?
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) je sociální službou definovanou § 65 zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je zařazena mezi služby sociální prevence. Služba je poskytována zejména v terénu, tzn .je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Služba je určena rodinám alespoň s jedním dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Zákonem jsou definované následující základní činnosti: 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 3. sociálně terapeutické činnosti a 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena?
Služba poskytuje pomoc a podporu rodinám z Prahy a nejbližšího okolí (v dojezdovém čase do 45min od sídla organizace) s alespoň jedním dítětem ve věku od 11-ti do 26-ti let, přičemž ve věku od 18-ti do 26-ti let pouze pokud jde o dítě nezaopatřené nebo žijící ve společné domácnosti, které se ocitly v náročné životní situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat.
Rodinám, se kterými není možné v rámci služby spolupracovat, nabízíme doporučení na jiné osvědčené organizace.

Co je cílem služby?
Cílem programu je pomoci rodině vytvořit a zachovat bezpečné, podnětné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dítěte prostřednictvím aktivizace vnitřních a vnějších zdrojů rodiny. Jedná se především o posílení kompetencí všech členů rodiny, posílení zodpovědnosti zapojených členů, zapojení a aktivizace členů širší rodiny, stabilizace situace v rodině a návrat rodiny do stavu, kdy již vlastní problémy a překážky rodina zvládne řešit sama.

Jakým způsobem se mohou rodiny do služby zapojit?
Rodina nás kontaktuje sama, případně za podpory další osoby.
První kontakt probíhá zpravidla telefonicky, příp. emailem. K jednání se zájemcem o službu jsou oprávněni sociální pracovníci programu, kteří vyberou klíčového pracovníka, se kterým si zájemce domluví termín prvního osobního setkání, tzv. Úvodní rozhovor.

Jak vypadá první setkání?
První setkání, tzv. Úvodní rozhovor je první osobní schůzkou se zájemcem o službu. Probíhá v prostorách Laty a trvá cca 1,5 hodiny. Tento rozhovor je první ze tří zkušebních setkání s rodinou. Na přání zájemce lze v individuálním případě uskutečnit úvodní rozhovor v místě jeho bydliště.
Hlavním cílem Úvodního rozhovoru je: 1. předat zájemci detailní informace o průběhu, formě, podmínkách a pravidlech poskytované služby uvedených ve Smlouvě o poskytování sociálně aktivizační služby (dále jen „smlouva“) a Informačním balíčku, 2. stanovení rámcových cílů klienta (obecným tématem spolupráce, se kterým rodina přichází) a 3. podepsání smlouvy.

Jakým způsobem je služba poskytována?
Sociálně aktivizační službu lze poskytovat pouze na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a organizací Lata.
V rámci tří zkušebních setkání, které začínají úvodním rozhovorem, klíčový pracovník Laty také mapuje situaci rodiny, vnitřní a vnější zdroje rodiny, motivaci rodiny ke změně, potřeby rodiny, předpokládaný přínos služby a společně se zájemcem pomáhá formulovat jeho rámcové individuální cíle. Zájemce nebo uživatel má v průběhu těchto tří setkání možnost, rozhodnout se o vhodnosti služby a o jejím dalším využívání, tak jako klíčový pracovník. Jedná se o zahájení individuálního plánování (dále „IP“) s uživatelem.
Dále navazují osobní setkávání v přirozeném prostředí rodiny (min. 50% setkání). Zpočátku probíhají setkání obvykle 1x týdně. Četnost setkání s rodinou však vychází z aktuálních potřeb a situace v rodině, může být vyšší, při dlouhodobém provázení naopak nižší min. však 1 x 3 týdny. V průběhu schůzek se obě strany opírají o definované individuální cíle klienta, které jsou průběžně specifikovány a upravovány dle aktuálních potřeb uživatele.
Každé 3 měsíce následuje tzv. Hodnotící rozhovor, který shrnuje a případně redefinuje stanovené cíle v IP.
V závěru spolupráce je tzv, Ukončovací rozhovor, který shrnuje poskytování celé služby. Součástí je také evaluaci spolupráce.
Pokud se uživatel po třech zkušebních setkání rozhodne o pokračování zapojení v programu, probíhají dále pravidelné schůzky v dohodnutých intervalech zpravidla 1 x 14 dní. Uživatel i klíčový pracovník se dále řídí ustanoveními ve Smlouvě o poskytování SAS, kde jsou jasně uvedeny práva s povinnosti uživatele i organizace – poskytovatele.

Jakým způsobem pracuje sociální pracovník s klientem?
Klíčový pracovník poskytuje uživateli dostatek prostoru pro vyjasnění nabídky podpory, respektuje pohled, priority a způsoby klienta, naslouchá jeho potřebám a pohledu na věc, poskytuje zpětnou vazbu, spoluvytváří a usměrňuje další kroky uživatele, nabízí využití jiných vhodných organizací a návazných služeb a zprostředkovává kontakty na ně. Setkání směřuje k oblastem společně definovaným s rodinou, poskytuje ji podporu a nabízí jiné pohledy na situaci a aktivizuje vnitřní a vnější zdroje rodiny. V průběhu každé návštěvy uživatele klíčový pracovník ověřuje u všech přítomných členů rodiny naplňování stanoveného individuálního cíle. V případě komplikací napomáhá uživateli hledat jiné možnosti, cesty, způsoby či zdroje podpory, aby byl uživatel v naplňování cíle úspěšný.

Kdy je vhodné SAS využít nebo nabízet?
Službu je možné využít jako podpůrný nástroj v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, samozřejmě na přání či žádost rodiny. Služba je poskytována na základě dobrovolného zapojení zástupce rodiny.

Jak dlouho mohu službu využívat?
Služba je poskytována min. 6 měsíců a max. 2 roky.

Kolik poskytování služby stojí?
Služba je poskytována zdarma.

Jaký je přínos SAS pro uživatele?
Rodina zapojená do služby může čerpat zdarma pomoc a podporu, které se jí nedostává v přirozené síti. Definuje své vlastní potřeby a téma spolupráce, které jsou pro její situaci aktuální a prioritní. V rámci spolupráce jsou využívány způsoby pomoci a podpory šité na míru jednotlivých rodin. Rodina může využít další pohled na svou vlastní situaci z pohledu klíčového pracovníka.

Existuje-li další dotaz:
Neváhejte zkontaktovat sociální pracovnice v organizaci.

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech