Jsem odborník

Zpět

Program Rodina (k) Sobě  poskytuje sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) a je sociální službou definovanou § 65 zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je zařazena mezi služby sociální prevence. Služba je poskytována zejména v terénu, tzn .je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Služba je určena rodinám alespoň s jedním dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Zákonem jsou definované následující základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena?
Služba poskytuje pomoc a podporu rodinám z Prahy a nejbližšího okolí (v dojezdovém čase do 45min od sídla organizace) s alespoň jedním dítětem ve věku od 11-ti do 26-ti let, přičemž ve věku od 18-ti do 26-ti let pouze pokud jde o dítě nezaopatřené nebo žijící ve společné domácnosti, které se ocitly v náročné životní situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. Rodinám, se kterými není možné v rámci služby spolupracovat, nabízíme doporučení na jiné osvědčené organizace.

Co je cílem služby?
Cílem programu je pomoci rodině vytvořit a zachovat bezpečné, podnětné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dítěte prostřednictvím aktivizace vnitřních a vnějších zdrojů rodiny. V rámci programu probíhá zejména:

  • posílení kompetencí všech členů rodiny
  • posílení zodpovědnosti zapojených členů
  • zapojení a aktivizace členů širší rodiny
  • stabilizace situace v rodině
  • návrat rodiny do stavu, kdy již vlastní problémy a překážky rodina zvládne řešit sama

Jakým způsobem se mohou rodiny do služby zapojit? 
Rodina
nás kontaktuje sama, případně za podpory další osoby. První kontakt probíhá zpravidla telefonicky, příp. emailem. K jednání se zájemcem o službu jsou oprávněni sociální pracovníci programu, kteří vyberou klíčového pracovníka, se kterým si zájemce domluví termín prvního osobního setkání, tzv. Úvodní rozhovor.

Jakým způsobem je služba poskytována? 
Sociálně aktivizační službu lze poskytovat pouze na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a organizací Lata.

Pokud se uživatel po třech zkušebních setkáních rozhodne pokračovat v zapojení, navazují osobní setkávání v přirozeném prostředí rodiny (min. 50% setkání), zpočátku obvykle 1x za týden. Četnost setkání s rodinou vychází z aktuálních potřeb a situace v rodině, může být vyšší, při dlouhodobém provázení naopak nižší, min. však 1x za 3 týdny. V průběhu schůzek se obě strany opírají o definované individuální cíle klienta, které jsou průběžně specifikovány a upravovány dle aktuálních potřeb uživatele. Každé 3 měsíce probíhá tzv. Hodnotící rozhovor, který shrnuje a případně redefinuje stanovené individuální cíle.

Kdy je vhodné SAS využít nebo nabízet?
Službu je možné využít jako podpůrný nástroj v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, samozřejmě na přání či žádost rodiny. Služba je poskytována na základě dobrovolného zapojení zástupce rodiny.

Jak dlouho může klient službu využívat?
Služba je poskytována min. 6 měsíců a max. 2 roky.

Kolik poskytování služby stojí?
Služba je poskytována zdarma.

Pro více informací kontaktujte vedoucí programu Petru Pfaurovou na e-mail kruml.singerova@lata.cz či na čísle +420 608 360 035.

 

Fungujeme už
25 let

Pomohli jsme už více než
1 000 klientů

Latou prošlo přes
800 dobrovolníků

Právě teď pracujeme na
4 projektech